Go Top

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน :

: เข้าสู่ระบบ อัตโนมัติ

เส้นทางรอดจากสัตว์ร้ายล่าชีวิตอย่างพนันออนไลน์

จำนวนคนดู board นี้

(สมาชิก) - คน

(ผู้เยี่ยมชม) 1 คน

โพสโดย

0

โพสกระทู้ 518 ครั้ง

คอมเม้นต์ 560 ครั้ง

หากจะเปรียบโลกแห่งการเรียนรู้ที่กว้างไกลอย่างไร้พรมแดนเป็นป่าทึบ ที่เป็นทั้งดินแดนของการสร้างสรรค์สิ่งมีชีวิตนานาพรรณ และเป็นดินแดนแห่งการต้องตกเป็นผู้ถูกล่าจากสัตว์ร้ายหรือสิ่งมีพิษสงทำลายได้ในเวลาเดียวกัน ถ้าอย่างนั้นทำอย่างไรเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของการถูกคร่าชีวิตได้  ดั่งที่ นพ.ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ เลขาธิการมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์  ได้เปรียบเปรยว่า  “ เวิร์ลด์ไวด์เว็บเป็นพื้นที่หากินของสัตว์ร้าย เว็บพนันออนไลน์ก็เป็นสัตว์ร้ายเราจะจัดการสัตว์ร้ายนี้ได้อย่างไร”

มี 3 เส้นทางรอดที่ท้าทายค้นพบจากภาคีความร่วมมือรวมพลังนำเสนอไว้ ที่ เราต้องลองมาตามดูกันกับเส้นทางแรกของทางรอด คือ แม้ว่าเซิร์ฟเวอร์ของเว็บพนันออนไลน์จะอยู่ต่างประเทศทำให้ไม่สามารถสั่งปิดหรือจัดการได้ แต่ธุรกิจเหล่านี้จำเป็นต้องมีเอเย่นต์ในประเทศไทย นั่นแปลว่าเราควรจัดการเอเย่นต์ได้

แล้วเส้นทางรอดของหนทางที่สอง คืออะไร  แม้วเจ้าของพนันเว็บพนันออนไลน์ และผู้เล่นจะหายตัวไปมาได้ แต่ธุรกิจนี้จำเป็นต้องมีตัวกลางที่หายตัวไปมาไม่ได้ นั่นคือสถาบันการเงิน  ซึ่งกินความตั้งแต่ธนาคาร เว็บจ่ายเงิน บัตรเติมเงิน รวมทั้งธุรกรรมการเงินแบบอื่นๆ แปลว่าเราควรจัดการตัวกลางได้

ต่อมาเส้นทางสุดท้ายที่สามคือแบบไหนของทางรอด ถ้าเหยื่อเป็นเด็กและเยาวชน วิธีหนึ่งคือสร้างภูมิคุ้มกัน พูดง่ายๆ ว่าต่อให้มีคนมาชวนก็ไม่เล่น เรื่องนี้น่าจะยากแต่ก็ไม่พ้นวิสัยว่าทำได้ ต้องปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมกัน 

ส่วนไพศาล  ลิ้มสถิต ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้นำข้อเสนอในการแก้ปัญหาพนันออนไลน์  ที่เกิดจากการศึกษาและระดมความคิดจากทุกภาคส่วนที่มีข้อเสนอแนะร่วมสรุปไว้ดังแนวทางที่ว่า

แนวทางที่ 1.แก้ไขปรับปรุงกฎหมายพ.ร.บ. พ.ศ.2478 ให้ทันสมัยและการบังคับใช้กฎหมายทั้งเพิ่มโทษสำหรับผู้เป็นเจ้ามือและเจ้าของบ่อนเว็บพนัน บทลงโทษสำหรับผู้เล่นพนัน และบทลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตาม พ.ร.บ. การพนัน และเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะการเชื่อมโยง พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 พร้อมกับการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ

แนวทางที่ 2  สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังเว็บพนันผิดกฎหมาย เพิ่มมาตรการปิดเว็บไซต์พนันผิดกฎหมาย  พร้อมเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลเบาะแสเว็บพนันผิดกฎหมายไปยังหน่วยงานโดยตรง พร้อมทั้งรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้แจ้งเบาะแส และการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีความรู้ทางเทคโนโลยีในการติดตามเว็บไซต์พนันผิดกฎหมาย

แนวทางที่ 3 ขอความร่วมมือกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISPs) โดยมีการกำหนดข้อตกลงเงื่อนไขในการให้บริการเช่าพื้นที่ Server ที่สามารถยุติ ยกเลิกข้อตกลงที่ทำกับผู้รับบริการได้ โดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตควรเปิดช่องทางให้ประชาชนทั่วไปสามารถร้องเรียนตรวจสอบไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ควรมีการตกลงร่วมในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆอย่างเป็นระบบไปในทางที่ชอบโดยเฉพาะการทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์แบบต่างๆ เพื่อลดความเป็นไปได้ของผลกระทบจากการพนันออนไลน์

แนวทางที่ 4 เฝ้าระวังและตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์  โดยเฉพาะกลไกของธนาคารกลางสำคัญต่างๆของประเทศที่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินนโยบายทางการเงินของประเทศ และกำกับดูแลธนาคารในสังกัดทั้งหลาย ที่มีทั้งกรอบ พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ.2485 ที่กำหนดบทบาทในการออกแบบนโยบายการกำกับดูแลสถาบันการเงิน โดยขอความร่วมมือจากสมาคมธนาคารไทย และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) 

แนวทางที่ 5   รณรงค์ เผยแพร่ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับโทษของการพนันให้กับกลุ่มเด็ก เยาวชน และออกมาตรการป้องกันการเล่นพนันของเด็กและเยาวชน ทั้งขอความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงวัฒนธรรม ที่ต่างมีบทบาทหน้าที่ในการสามารถเชื่อมโยงประสานการทำงานกันเพื่อผนึกกำลังในการร่วมมือกัน

แนวทางที่ 6 จัดทำและเปิดเผยรายงานการดำเนินคดีผู้กระทำผิดกรณีพนันออนไลน์ กระทรวงมหาดไทย ควรรวบรวมข้อมูลสถิติพร้อมสรุปผลการดำเนินคดีผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ. การพนันในรอบปีงบประมาณ หรือจัดทำรายงานทุก 6 เดือน เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนรับททราบพร้อมสามารถเปิดเผยเงินรายได้จากการจัดเก็บค่าทำเนียมใบอนุญาตการพนันในแต่ละปีของงบประมาณ และกระทรวงICT ควรรวบรวมรายชื่อเว็บพนันที่ผิดกฎหมายที่ได้ดำเนินการปิดเว็บโดยมีการประสานความร่วมมือข้ามกระทรวงมากขึ้น

แนวทางที่ 7จัดตั้งองค์กรกำหนดนโยบาย ควบคุมดูแลเรื่องการพนันระดับชาติ ที่ทุกหน่วยงานควรทำงานอย่างบูรณาการร่วมกันเป็นสหวิชาชีพสาขาในระดับชาติเพื่อควบคุมดูแล ในรูปของคณะกรรมการควบคุมการพนัน ให้เป็นองค์กรอิสระอย่างแท้จริง

แนวทางที่ 8 บทบาทขององค์กรวิชาชีพด้านสื่อมวลชน  โดยเฉพาะสภาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ควรมีการออกมาตรการที่จำเป็น ตามข้อบังคับว่าด้วยสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์ปฏิบัติตามข้อบังคับและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในเรื่องการนำเสนอข่าวกีฬา หรือการรายงานข่าวที่เกี่ยวกับการพนันทายผลกีฬาต่างๆที่เชื่อมดยงกับการพนันออนไลน์

แนวทางที่ 9 การกำจัดช่องทางการเผยแพร่สื่อโฆษณาพนันออนไลน์  การกำจัดช่องทางการเผยแพร่หรือจัดจำหน่ายสื่อโฆษณาพนันออนไลน์โดยการขอความร่วมมือและให้ข้อมูลแก่ร้านสะดวกซื้อตามสถานที่สำคัญต่างๆ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการวิทยุ กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่มีบทบาทดูแลมีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในการกำกับดูแล การห้ามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.การพนันให้เป็นเงื่อนไขสำคัญเกี่ยวกับใบอนุญาตประเภทต่างๆ

อ้างอิง

ไพศาล  ลิ้มสถิตย์.เปิดปม เป็น อยู่ คือ พนันออนไลน์สังคมไทยยุคไร้พรมแดน.โครงการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนสังคมปลอดพนัน.มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)กรุงเทพ.2555

Post Time : [08/07/2014, 14.59 น.] [2703][0]